IMPORTANT: war in Ukraine

ПРИМІТКА / NOTICE / PRANEŠIMAS

UA:

 

Шановні люди України, шановні працівники музеїв, колеги!

Ми шоковані. Це найгірший день не лише для України, а й для всього вільного, демократичного світу.

Ви не самотні. Ми, литовська музейна спільнота, можемо сьогодні лише морально підтримати вас, але знаємо, що якщо ми можемо сприяти збереженню ваших культурних цінностей або якщо дії обернуться так, що вам доведеться залишити рідну землю, знайте, що наші музеї, люди нашої спільноти, завжди допоможемо вам.

Будь сильними. Молимося за вас і весь ваш хоробрий народ.


EN:

 

Dear people of Ukraine, dear museums associates, colleagues,

we are shocked by the actions of Russia. This is the worst day, not only for Ukraine, but for the whole free, democratic world. You are not alone. We, the Lithuanian museums community, today we can only morally support you, but be sure that we are ready to contribute to the preservation of your cultural heritage. If the acts of war will turn out so that you will have to leave your Homeland, be sure that our museums, our people in the community will always help you.

Be strong. We pray for you and all your brave Nation.


LT:

 

Brangūs Ukrainos žmonės, brangūs muziejų žmonės, kolegos,

esame sukrėsti. Tai baisiausia diena ne tik Ukrainai, bet ir visam laisvam, demokratiniam pasauliui. Jūs nesate vieni. Mes, Lietuvos muziejų bendruomenė, šiandieną galime tik morališkai jus palaikyti, tačiau žinokite, kad jeigu tik galėsime prisidėti, padedant išsaugant Jūsų kultūros vertybes ar jeigu veiksmai pasisuks taip, kad jums teks palikti savo Tėvynę, žinokite, kad mūsų muziejai, mūsų bendruomenės žmonės visuomet jums padės.

Būkite stiprūs. Meldžiamės už jus ir visą drąsią jūsų tautą.

 

Асоціація музеїв Литви / Lithuanian Museums Association / Lietuvos muziejų asociacija

Важлива інформація для громадян України / Important Information for the Citizens of Ukraine / Svarbi informacija Ukrainos piliečiams

UA:

 

Громадянам України, які рятуються від війни, при прибутті до Литви необхідно мати документи, що посвідчують особу (біометричні паспорти). До українців в Литві застосовується 90-денний безвізовий режим.

Громадянам України, які не мають чинних закордонних паспортів, національні візи не видаються, але приймаються заяви на надання тимчасового проживання з гуманітарних міркувань.

Для прийому та розміщення дітей українців (без супроводу дорослих) необхідно звертатися до Служби захисту прав дітей за цілодобово діючим тел. +370 523 68530.

Насамперед українців закликають заповнити анкету біженця, який рятується від війни, щодо надання допомоги на сайті www.stipruskartu.lt.

 

Після перетину кордону Литовської Республіки:

• Якщо Ви не маєте де зупинитися, спочатку необхідно звертатися до координаційного центру в м. Алітусі (адреса – Pramonės g. 1B) (вул. Прамонєс, 1Б):

• цілодобова реєстрація,

 • надання детальної інформації про можливі варіанти притулку,
 • тимчасове розміщення та перенаправлення на довгострокове проживання в муніципалітетах,
 • роздача харчових пайків,
 • надання базової медичної допомоги.

• Якщо Ви плануєте проживати у родичів чи знайомих, які знаходяться у Литві, Ви можете звертатися безпосередньо до будь-якого відділення Департаменту міграції (в робочі часи). Реєстрація в м. Каунасі здійснюється за адресою: Juozapavičiaus pr. 57 (просп. А. Юозапавічяус, 57):

 • по понеділках з 7:30 до 18:30 год.,
 • по вівторках-четвергах з 7:30 до 16:30 год.,
 • по п’ятницях з 7:30 до 15:15 год.

Після оформлення необхідних документів громадянам України видаватимуть тимчасові посвідки на проживання в Литві або національну візу. Тривалість – один рік.

Реєстрація обов’язкова – під час реєстрації будуть розпочаті процедури, які забезпечать соціальні гарантії для українців, що зупиняються у Литві.

 

Актуальні контакти та посилання:

• При виникненні додаткових запитань кожного робочого дня та у вихідні дні з 7:30 до 21:00 год. Ви можете звертатися на гарячу лінію Департаменту міграції: +370 527 17112. Також електронною поштою: info@migracija.gov.lt.

• Каунаська гаряча лінія щодо надання допомоги в місті: +370 661 69345.

• Щодо організації навчання українських дітей у дитячих садках та школах Каунаса: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.

•  Надання інформації про українців або їхні групи, які прибувають до Литви: +370 692 59977. Це допоможе турбуватися про швидке надання інформації та допомоги.

•  Надання інформації про осіб, які не пройшли процедури реєстрації: berta.didike@migracija.gov.lt, із зазначенням адреси та приміщення, в яких заселяють осіб, їх імена та прізвища.

•  Департамент міграції (www.migracija.lt) постійно оновлює інформацію в Інтернеті про процедури міграції, які застосовуються по відношенню до громадян України та відповідає на часто поширені запитання.


EN:

 

It is important for the citizens of Ukraine fleeing the war to have personal identification documents (biometric passports) when they arrive in Lithuania. A visa-free regime is applied in Lithuania for a period of 90 days.

National visas are not issued to the citizens of Ukraine who do not have a valid foreign passport, but applications for a temporary residence permit due to humanitarian reasons are accepted.

State Child Rights Protection and Adoption Service must be contacted regarding the reception and accommodation of Ukrainian children (without accompanying adults) by telephone +370 523 68530 operating 24/7.

First of all, the citizens of Ukraine are urged to fill in the war refugee application for assistance on the website www.stipruskartu.lt.

 

After Crossing the Border of the Republic of Lithuania:

•  In case you do not have a place for accommodation, first of all, go to Coordination Centre in Alytus (address: Pramonės Street 1B):

 • registration is executed 24-hours a day,
 • detailed information on asylum opportunities is provided,
 • temporary accommodation and redirection to longer-term accommodation sites in municipalities,
 • food rations are distributed,
 • basic medical care is provided.

•  In case you plan to stay with relatives or acquaintances in Lithuania, you can go directly to any subdivision of the Migration Department during their working hours. In Kaunas registration is performed at A. Juozapavičiaus Avenue 57:

 • Monday 7.30 – 18.30,
 • Tuesday – Thursday 7.30 – 16.30,
 • Friday 7.30 – 15.15.

After completing the necessary documents, the citizens of Ukraine will be issued temporary residence permits in Lithuania or a national visa. Validity term – one year.

Registration is required – during it, procedures will be initiated that ensure social guarantees for the citizens of Ukraine staying in Lithuania.

 

Relevant Contacts and Links:

• In case you have additional questions, you can contact the hotline of Migration Department every working day and on weekends from 7.30 to 21.00 by telephone +370 527 17112 also by e-mail info@migracija.gov.lt.

•  Kaunas hotline regarding provision of assistance in Kaunas city: +370 661 69345.

•  Provision of information about children’s education in kindergartens and schools of Kaunas: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.

•  Provision of information about single persons or groups of the citizens of Ukraine arriving in Lithuania: +370 692 59977. It will enable to provide information and assistance more quickly and efficiently.

•  Provision of information about persons, who have not yet commenced registration procedures: berta.didike@migracija.gov.lt. Requests must indicate the address and at what premises the persons have been accommodated, the names and surnames of the persons.

•  Migration Department online (migracija.lt) regularly updates the information about the migration procedures applied to the citizens of Ukraine and provides answers to the frequently asked questions.


LT:

 

Nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams, atvykstant į Lietuvą, svarbu turėti asmens dokumentus (biometrinius asmens pasus). Lietuvoje taikomas 90 dienų bevizis režimas.

Ukrainos piliečiams, neturintiems galiojančių užsienio pasų, nacionalinės vizos neišduodamos, tačiau priimami prašymai suteikti leidimą laikinai gyventi dėl humanitarinių priežasčių.

Dėl ukrainiečių vaikų (be suaugusiųjų palydos) priėmimo ir apgyvendinimo būtina kontaktuoti su Vaiko teisių apsaugos tarnyba visą parą veikiančiu tel. +370 523 68530.

Ukrainiečiai pirmiausia raginami užpildyti karo pabėgėlio anketą dėl pagalbos suteikimo svetainėje www.stipruskartu.lt.

 

Kirtus Lietuvos Respublikos sieną:

•  Jeigu neturite, kur apsistoti, pirmiausia vykite į koordinavimo centrą Alytaus mieste (adresas – Pramonės g. 1B):

 • visą parą vykdoma registracija,
 • teikiama išsami informacija apie prieglobsčio galimybes,
 • laikinas apgyvendinimas ir nukreipimas į ilgesnio apgyvendinimo vietas savivaldybėse,
 • dalinami maisto daviniai,
 • teikiama pagrindinė medicininė pagalba.

•  Jeigu esate numatę vietą apsigyventi pas Lietuvoje esančius artimuosius ar pažįstamus, galite vykti tiesiai į bet kurį Migracijos departamento skyrių darbo valandomis. Kauno mieste registracija vykdoma A. Juozapavičiaus pr. 57:

 • pirmadieniais 7.30–18.30,
 • antradieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30,
 • penktadieniais 7.30–15.15.

Sutvarkius būtinuosius dokumentus, Ukrainos piliečiams bus išduodami leidimai laikinai gyventi Lietuvoje arba nacionalinė viza. Trukmė – vieneri metai.

Registracija būtina – jos metu pradedamos procedūros, kurios užtikrins socialines garantijas Lietuvoje apsistojusiems ukrainiečiams.

 

Aktualūs kontaktai ir nuorodos:

• Kilus papildomų klausimų, kiekvieną darbo dieną ir savaitgaliais nuo 7.30 iki 21.00 val. galima kreiptis į Migracijos departamento karštąją liniją: +370 527 17112. Taip pat el. paštu info@migracija.gov.lt.

• Kauno karštoji linija dėl pagalbos suteikimo mieste: +370 661 69345.

• Dėl ukrainiečių vaikų ugdymo organizavimo Kauno miesto darželiuose ir mokyklose: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.

• Informacijos teikimas apie į Lietuvą atvykstančius ukrainiečius ar jų grupes: +370 692 59977. Tai padės operatyviau pasirūpinti informacijos ir pagalbos suteikimu.

• Informacijos teikimas apie asmenis, kurie nepraėjo registracijos procedūrų: berta.didike@migracija.gov.ltnurodant, kokiu adresu ir kokiose patalpose apgyvendinti asmenys, jų vardus ir pavardes.

• Migracijos departamentas internete (www.migracija.lt) nuolat atnaujina informaciją apie Ukrainos piliečiams taikomas migracijos procedūras ir atsako į dažniausiai užduodamus klausimus.

• Aktuali informacija gyventojams dėl civilinės saugos: https://www.lt72.lt/

 

Kauno miesto savivaldybės informacija

Каунаський міський музей – Українцям! / Kaunas City Museum for the People of Ukraine / Kauno miesto muziejus – Ukrainos žmonėms

UA:

 

Запрошуємо всіх українців безкоштовно відвідати музей, взяти участь в екскурсіях, просвітницьких заходах та подіях. Громадянам України, які покажуть у касі документи, що посвідчують особу, надаватимуть ці послуги безкоштовно.

 

ВІДДІЛ ЗАМОК

Pilies вул. 17, LT-44275 Kaunas

тел. +370 687 55 263, ел. п. pilis.kasa@kaunomuziejus.lt

Графік роботи:

з 1 вересня до 31 травня

вівторок-п’ятниця 10:00-18:00 год.

субота з 10:00 до 17:00 год.

з 1 червня до 31 серпня

вівторок-субота 10:00-18:00 год.

неділя з 10:00 до 16:00 год.

 

ВІДДІЛ НАРОДНОЇ МУЗИКИ

L. Zamenhofo вул. 12, LT-44287 Kaunas

тел. +370 694 20 643, ел. п. tm.kasa@kaunomuziejus.lt

Графік роботи:

вівторок-п’ятниця 10:00-18:00 год.

субота з 10:00 до 17:00 год.

 

ВІДДІЛ МІКАСА і КІПРАСА ПЕТРАУСКАСІВ

K. Petrausko вул. 31, LT-44162 Kaunas

тел. +370 696 75 737, ел. п. mkp.kasa@kaunomuziejus.lt

Графік роботи:

вівторок-п’ятниця з 10:00 до 18:00 год.

субота з 10:00 до 17:00 год.

 

ВІДДІЛ ЮОЗАСА ГРУОДІСА

Salako вул. 18, LT-44136 Kaunas

тел. +370611 62 789, ел. п. d.pukyte@kaunomuziejus.lt

Графік роботи:

вівторок-п’ятниця з 10:00 до 18:00 год.

субота з 10:00 до 17:00 год.

 

Музей (усі його відділення) не працює в понеділок і святкові дні (у передсвятковий день закривається на годину раніше), крім 16 лютого, 11 березня і 6 липня. В останній вівторок кожного місяця з 10.00 до 12.00 год. – музейний санітарний день.


EN:

 

All Ukrainians are invited to visit the museum and participate in excursions, educational activities and events free of charge. These services will be provided free of charge to all Ukrainian citizens who present their identity documents at the box office.

 

KAUNAS CASTLE

Pilies st. 17, LT-44275 Kaunas

Telephone: +370 687 55 263, E-mail: pilis.kasa@kaunomuziejus.lt

Opening times:

from 1 September until 31 May

Tuesday to Friday 10:00-18:00

Saturdays 10:00-17:00

from 1 June until 31 August

Tuesday to Saturday 10:00-18:00

Sundays 10:00-16:00

 

FOLK MUSIC BRANCH

L. Zamenhofas st. 12, LT-44287 Kaunas

Telephone: +370 694 20 643, E-mail: tm.kasa@kaunomuziejus.lt

Opening times:

Tuesday to Friday 10:00-18:00

Saturdays 10:00-17:00

 

MIKAS AND KIPRAS PETRAUSKAS HOUSE

K. Petrauskas st. 31, LT-44162 Kaunas

Telephone: +370 696 75 737, E-mail: mkp.kasa@kaunomuziejus.lt

Opening times:

Tuesday to Friday 10:00-18:00

Saturdays 10:00-17:00

 

JUOZAS GRUODIS HOUSE

Salako g. 18, LT-44136 Kaunas

Telephone: +370 611 62 789, E-mail: d.pukyte@kaunomuziejus.lt

Opening times:

Tuesday to Friday 10:00-18:00

Saturdays 10:00-17:00

 

We are closed on Mondays and on public holidays (note that on days immediately preceding a public holiday we also close an hour earlier), except for on 16 February, 11 March, and 6 July. On the last Tuesday of each month, the Museum is closed for cleaning and maintenance between 10:00-12:00.

 


LT:

 

Kviečiame visus ukrainiečius lankytis muziejuje, dalyvauti ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose bei renginiuose nemokamai. Šios paslaugos bus suteikiamos neimant mokesčio visiems Ukrainos piliečiams, kasoje pateikusiems asmens tapatybės dokumentus.

 

Pilies skyrius

Pilies g. 17, LT-44275 Kaunas

tel. +370 687 55 263, el. p. pilis.kasa@kaunomuziejus.lt

Darbo laikas:

nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.

šeštadieniais 10.00–17.00 val.

nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

antradieniais–šeštadieniais 10.00–18.00 val.

sekmadieniais 10.00–16.00 val.

 

Tautinės muzikos skyrius

L. Zamenhofo g. 12, LT-44287 Kaunas

tel. +370 694 20 643, el. p. tm.kasa@kaunomuziejus.lt

Darbo laikas:

antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.

šeštadieniais 10.00–17.00 val.

 

Miko ir Kipro Petrauskų skyrius

K. Petrausko g. 31, LT-44162 Kaunas

tel. +370 696 75 737, el. p. mkp.kasa@kaunomuziejus.lt

Darbo laikas:

antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.;

šeštadieniais 10.00–17.00 val.

 

Juozo Gruodžio skyrius

Salako g. 18, LT-44136 Kaunas

tel. +370 611 62 789, el. p. d.pukyte@kaunomuziejus.lt

Darbo laikas:

antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.;

šeštadieniais 10.00–17.00 val.

 

Nedirbame pirmadieniais bei valstybinių švenčių dienomis (dieną prieš valstybinę šventę taip pat užsidarome valanda anksčiau), išskyrus vasario 16 d., kovo 11 d. ir liepos 6 d. Paskutinį mėnesio antradienį nuo 10 iki 12 val. – muziejaus sanitarinė diena.

UP

Keep in touch