Liaudies konservatorija buvo įsteigta XX a. I pusėje ir gyvavo kaip muzikinio švietimo įstaiga. Jos tikslas buvo skleisti muzikines žinias visuomenei, populiarinti liaudies muziką rengiant koncertus ir paskaitas. Pirmosios liaudies konservatorijos buvo atidarytos 1906 m. Maskvoje, 1908 m. Sankt Peterburge, 1925 m. Vienoje.

Kaune liaudies konservatoriją 1930 m. įsteigė, išlaikė ir joje dėstė Maskvos konservatorijos absolventė E. Laumenskienė. Lietuvoje labai trūko muzikinio švietimo ir lavinimo įstaigų, todėl liaudies konservatorija sėkmingai užpildė šią spragą. Konservatorija baigė savo veiklą 1940 m.

Okupacija ir pokario metų įvykiai – masiniai trėmimai ir prievartinė kolektyvizacija spartino tradicinės kultūros ir tautosakos nykimą. Sovietų valdžiai menas buvo politikos priemonė, tad visas institucijas suvalstybino ir kontroliavo, kūryba buvo valstybės užsakoma ir griežtai reglamentuojama.

1983 m. rugsėjo 7 d. Kauno miesto liaudies muzikos tarybos susirinkime buvo nutarta atkurti Liaudies konservatoriją. Tuo metu jau aktyviai kūrėsi folkloriniai ansambliai, buvo organizuojamos etnografinės šventės, žygeivių ir folklorininkų judėjimai. Konservatorijos tikslas buvo padėti geriau pažinti liaudies muziką ir folklorą žmonėms, dalyvaujantiems šio meno saviveiklos būreliuose.

Parodą parengė Tautinės muzikos skyriaus rinkinio saugotoja Eglė Adomulytė

Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus atidarymas 1985 m. Liaudies konservatorijos dėstytojai ir absolventai. Aut. F. Kairys / Opening of the Museum of Lithuanian Folk Music Instruments in 1985. Teachers and graduates of the People’s Conservatory. Photographer F. Kairys. LTMM GEK-2164-10-ori

Konservatorijoje buvo ruošiami trijų specialybių studentai: dainavimo, instrumentologijos ir folklorinių ansamblių vadovo.

Nuotraukoje: Liaudies konservatorijos spec. dainavimo dėstytoja, dzūkiškų dainų dainuotoja Veronika Janulevičiūtė-Povilionienė.

Veronika Janulevičiūtė-Povilionienė. Aut. nežinomas / Veronika Janulevičiūtė-Povilionienė. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-6-ori

Pirmosios Liaudies konservatorijos paskaitos prasidėjo 1983 m. spalio 16 d. J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje.

Nuotraukoje: pirmoji paskaita Liaudies konservatorijoje – dialektologija. Paskaitą skaito filologijos mokslų kandidatas Alvydas Butkus.

Filologijos mokslų kandidatas Alvydas Butkus. Aut. nežinomas / Candidate of Philology Alvydas Butkus. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-9-ori

Čia dėstomos šios disciplinos: spec. dainavimas, spec. instrumentas, tautosaka ir liaudies papročiai, dialektologija, muzikinis folkloras, liaudies instrumentų pažinimas ir instrumentologija, sceninis parengimas, liaudies choreografija, estetika, tautinio kostiumo istorija, spec. seminarai, kitų tautų folkloras.

Nuotraukoje: folkloristikos užsiėmimas. Paskaitą skaito Klaipėdos konservatorijos fakulteto dėstytojas, muzikologas folkloristas R. Sliužinskas.

Folkloristikos užsiėmimai. Dėstytojas A. Sliužinskas. Aut. nežinomas / Lectures of Folkloristics. Teacher A. Sliužinskas. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-10-ori

1983–1985 mokslo metais Liaudies konservatorijoje paskaitas lankė 60 klausytojų, o 1985–1987 mokslo metais buvo pateikta 133 studijų prašymai.

Nuotraukoje: choreografijos pagrindai. Dėstytojas LTSR nusipelnęs artistas Kazimieras Poškaitis.

Dėstytojas, LTSR nusipelnęs artistas Kazimieras Poškaitis. Aut. nežinomas / Teacher LSSR Merited Artist Kazimieras Poškutis. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-11-ori

Svečiuose Klaipėdos konservatorijos dėstytojos doc. Audronės Jakulienės vadovaujamas Klaipėdos konservatorijos folkloro ansamblis „Vorusnė“.

Audronės Jakulienės vadovaujamas Klaipėdos konservatorijos folkloro ansamblis „Vorusnė“. Aut. nežinomas / Folklore Ensemble “Vorusnė” of Klaipėda Conservatory led by Audronė Jakulienė. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-12-ori

Klaipėdos konservatorijos dėstytojos doc. Audronės Jakulienės ir jos ansambliečių padedami Liaudies konservatorijos klausytojai mokosi sutartinių.

Audronės Jakulienės ir jos ansambliečių padedami klausytojai mokosi sutartinių. Aut. nežinomas / Students of the People’s Conservatory are learning Lithuanian multipart songs with the help of Audronė Jakulienė and her ensemble. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-14-ori

Numatyta mokslo trukmė – 2 metai, užsiėmimai vykdavo vieną kartą per savaitę šeštadieniais arba sekmadieniais. Dvejų mokslo metų mokestis – 30 rub.

Nuotraukoje: kostiumo istorijos ir teorijos paskaita.

Kostiumo istorijos ir teorijos paskaita. Aut. nežinomas / Lecture on Costume History and Theory. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-16-ori

Liaudies konservatorijos paskaitas lankė klausytojai iš Raseinių, Kaišiadorių, Marijampolės (Kapsuko), Trakų. Tai buvo įvairaus amžiaus, įvairių profesijų žmonės, vienaip ar kitaip susiję su muzika ir tautine veikla – etnografinių, liaudies, saviveiklinių ansamblių nariai, vadovai ir pedagogai.

Nuotraukoje: kostiumo istorijos ir teorijos paskaitą skaito istorijos mokslų kandidatė Vida Kulikauskienė.

Dėstytoja, istorijos mokslų kandidatė Vida Kulikauskienė. Aut. nežinomas / Teacher and History Science Candidate Vida Kulikauskienė. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-17-ori

Mokslo metų pabaigoje buvo laikomi egzaminai ir išduodamas diplomas.

Nuotraukoje: baigiamieji egzaminai. Studentai atsiskaito dėstytojai Aleksandrai Šalčiūtei.

Baigiamieji egzaminai. Dėstytoja Aleksandra Šalčiūtė. Aut. nežinomas / Final exams. Teacher Aleksandra Šalčiūtė. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-18-ori

Paskutiniai Liaudies konservatorijos pirmosios laidos susitikimai. Pirmas iš dešinės – dėstytojas Alvydas Butkus.

Dėstytojas Alvydas Butkus. Aut. nežinomas / Teacher Alvydas Butkus. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-19-ori

Paskutiniai Liaudies konservatorijos pirmosios laidos susitikimai. Pirma iš dešinės Veronika Janulevičiūtė-Povilionienė.

Veronika Janulevičiūtė-Povilionienė. Aut. nežinomas / Veronika Janulevičiūtė-Povilionienė. Photographer unknown. LTMM GEK-1551-20-ori

Konservatorijos absolventų koncertas šventės „Atataria trimitai“ atidarymo metu.

Konservatorijos absolventų koncertas šventės „Atataria trimitai“ atidarymo metu. Aut. nežinomas / Concert of the Conservatory graduates during the opening of the festival “Atataria trimitai.” Photographer unknown. LTMM GEK-1551-21-ori

Liaudies konservatorija gyvavo iki 1987 metų, išleido vieną absolventų laidą. Jų gretose studijavo ir muzikinės folklorinės veiklos pagrindus gavo tokie žymūs šiuo metu veikiančių folkloro ansamblių vadovai kaip Antanas Bernatonis (folkloro ansamblis „Kupolė“), Mintautas Petras Pečiulis (Kauno folkloro ansamblis „Žaisa“ ir Ringaudų folkloro ansamblio „Jotija“), Nijolė Grivačiauskienė (Garliavos folkloro ansamblis „Gegutala“), Jūratė Svidinskienė (Banevičiūtė) (Kauno folkloro ansambliai „Liktužė“ ir „Vėrupė“), aktyvi KRMTI (Kauno radijo matavimų mokslinių tyrimų instituto) folkloro ansamblio dalyvė Bernadeta Vosyliūtė ir kiti Kauno kraštotyrininkų bei žygeivių judėjimo nariai.

Nuotraukoje: Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus (dabar – Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus) atidarymas 1985 m. balandžio mėn. muziejaus kiemelyje. Liaudies konservatorijos dėstytojai bei absolventai.

Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus atidarymas 1985 m. Liaudies konservatorijos dėstytojai ir absolventai. Aut. F. Kairys / Opening of the Museum of Lithuanian Folk Music Instruments in 1985. Teachers and graduates of the People’s Conservatory. Photographer F. Kairys. LTMM GEK-2164-10-ori

Susijusios parodos

į viršų

Bendraukime